Deklaracja dostępności serwisu Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-10-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi - nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia:

 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność (Word,OpenOffice).
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Placówka dołoży starań, aby poprawić dostępność cyfrową, administratorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-09-20. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Uścinowicz, adres poczty elektronicznej sp43@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856611143. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

Adres organu odwoławczego:

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku ul.Stroma 16 15-662 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: sp43@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 856611143

Dostępność architektoniczna

 •  do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Stromej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do budynku należy pokonać chodnik, następnie drzwi wejściowe otwierane ręcznie oraz schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • na terenie szkoły są miejsca parkingowe lecz brak wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych.

 • osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi (portierzy)

 • w budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

 • w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Udogodnienia

Udogodnienia w zakresie dostępności architektonicznej

 • do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Stromej oraz wejście z tyłu budynku od strony placu zabaw prowadzące schodami w dół bezpośrednio do szatni. Trzecie wejście dla pracowników szkoły, gości oraz innych korzystających z usług szkoły znajduje się od strony boiska szkolnego i prowadzi wprost z parkingu. Od strony kuchni znajduje się czwarte wejście, które w razie konieczności może służyć jako wyjście ewakuacyjne.

 • przy wejściu głównym do szkoły znajduje się dzwonek, z którego można skorzystać w godzinach pracy szkoły

 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • na terenie szkoły są miejsca parkingowe wokół trzech wejść do budynku

Udogodnienia w zakresie dostępności strony internetowej placówki

 • podwyższony kontrast przez użycie jasnego tła i tekstów w ciemnym kolorze.

 • możliwość poruszania się po menu przy użyciu klawisza TAB i zatwierdzaniu wyboru klawiszem ENTER. Informacja o aktualnie wybranym linku pojawia się w lewym dolnym rogu strony.

 • istnieje możliwość powiększenia zawartości strony internetowej przy użyciu kombinacji klawiszy Ctr + (Control oraz Plus wciśnięte w przedstawionej kolejności)

Inne informacje i oświadczenia

 PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

  

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel.      85 6881440 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony