Informacje o szkolnym projekcie PO WER

Baner projektu PO WER realizowanego w SP 43 w Białymstoku Zgodnie współpracując, nauczymy się więcej – kontynuacja.png

Do realizacji Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły znacznie przyczynił się udział placówki w projekcie Erasmus+. Stwierdzono, że najlepszym sposobem na dalszą efektywną realizację celów EPRS będzie jego kontynuacja.

Projekt PO WER ,,Zgodnie współpracując, nauczymy się więcej – kontynuacja”  trwa od 1.06.2019 do 31.05.2022 r.

Cele projektu:

• Podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników, w tym w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami (TIK)

• Podniesienie umiejętności językowych pracowników

• Promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności

• Zwiększanie wrażliwości na różnorodność społeczną, językową i kulturową

• Wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu

  W ramach projektu współpracować będzie 9 nauczycieli: cztery anglistki, germanistka, rusycysta, dwoje polonistów i nauczycielka bibliotekarka. Wezmą oni udział w 9 mobilnościach: 6 kursach metodycznych i 3 kursach językowych w 5 krajach: Malta, Wielka Brytania, Niemcy, Łotwa i Francja.

  Planowane mobilności stanowią grunt, na którym placówka chce opierać dalsze przedsięwzięcia. Projekt obejmuje swoim zasięgiem również nauczycieli, którzy nie skorzystali z mobilności, ale wezmą udział m.in. w szkoleniach prowadzonych przez kluczowych uczestników po ich mobilnościach.

  Uczestnikami projektu będzie około 300 uczniów klas I – VIII, którzy w zespołach zadaniowych będą realizowali działania implementacyjne. Założono, że wezmą w nich udział również uczniowie z doświadczeniem migracji odgrywający role eksperckie. Pośrednimi uczestnikami będzie cała szkolna i lokalna społeczność, której członkowie na bieżąco będą zapoznawali się z rezultatami działań projektowych.

  Spodziewane efekty projektu, to przede wszystkim wzrost kompetencji językowych i wiedzy uczestników, podniesienie jakości pracy szkoły i jej międzynarodowego charakteru oraz uwrażliwienie na kulturową różnorodność. Dzięki wykorzystaniu metod TIK na lekcjach języków obcych nastąpi wzrost motywacji do nauki języków jako narzędzia skutecznej komunikacji w środowisku europejskim. Zwiększenie ilości projektów międzynarodowych realizowanych w szkole (np. eTwinning) oraz zwielokrotnienie liczby ich uczestników wpłynie na większe zaangażowanie w nowatorskie działania.

  Rezultatem dla uczniów będzie zwiększenie ich szans edukacyjnych oraz lepsze przygotowanie do przyszłego udziału na rynku pracy. Nauczycielom udział w projekcie pozwoli poznać metody pracy innych, włączyć się w działania międzynarodowe oraz realizować europejską globalną wizję rozwoju edukacji.

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel. 511086962 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony