Europejski plan rozwoju szkoły

Europejski Plan Rozwoju Szkoły został opracowany  w celu:

 • określenia obszarów szkoły wymagających poprawy,
 • wyznaczenia celów i usystematyzowania działań podejmowanych dla dalszego rozwoju i modernizacji szkoły,
 • objęcia działaniami większej liczby uczniów i nauczycieli szkoły,
 • podniesienia jakości kształcenia i europejskiego wymiaru szkoły.
   

Europejski Plan Rozwoju Szkoły stanowi kontynuację działań i projektów realizowanych przez  Szkołę Podstawową nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku w latach  poprzednich,  w  ramach  programów eTwinning, Erasmus+.

Ustalenie i wybór priorytetów kształcenia oraz powiązanych z nimi  podejmowanych działań

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku określają, jakie są priorytetowe kierunki działań edukacyjnych wynikające ze stałej potrzeby podnoszenia jakości  pracy  szkoły.  Priorytety  te  wynikają  z   opracowanej i przyjętej do realizacji przez Radę Pedagogiczną „Koncepcji Pracy Szkoły”. Motto naszej szkoły zamieszczone w dokumentach szkolnych (Plan pracy szkoły, Koncepcja Pracy szkoły, Misja i wizja szkoły) brzmi: „Zgodnie współpracując, nauczymy się więcej". We wszystkich z wymienionych dokumentów znajdują się zapisy o potrzebie zacieśnienia współpracy w środowisku lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Wnioski z przeprowadzonych w poprzednich latach ewaluacji wewnętrznych w różnych zakresach wskazują, że środowisko szkolne:

 • wykazuje dużą troskę o wzajemne relacje oparte na dialogu zrozumieniu i szacunku,
 • z uznaniem podchodzi do realizowanych do tej pory projektów międzynarodowych (np. eTwinning) oraz zgłasza chęć udziału w większej ilości tego typu działań,
 • oczekuje wzmocnienia wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu.

 
Współpraca szkoły z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami (kultura, sport, nauka, itp.), która ma wpływ na poszerzanie horyzontów uczniów i pracowników szkoły i wymiar europejski szkoły

 
Od wielu lat szkoła współpracuje z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w celu poszerzenia świadomości uczniowskiej i nauczycieli na wymiar europejski.

 • Organizujemy spotkania uczniów i nauczycieli ze studentami z Japonii, Gruzji, Francji, Niemiec i Włoch w ramach projektu realizowanego przez międzynarodową organizację AIESEC oraz w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS). Zajęcia warsztatowe są okazją do poznania krajów, w których mieszkają uczniowie i ich kultur.
 • Gościmy u siebie i dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, którzy współpracują w ramach projektu Erasmus+ (m.in. z Cypru, Turcji)
 • Co roku organizujemy Tydzień Edukacji Globalnej, dzięki któremu uczniowie zapoznają się z takimi tematami jak: prawa człowieka, migracja, sprawiedliwy handel, zanieczyszczenie środowiska, ubóstwo, konsumpcja, zasoby naturalne, prawo do edukacji. Dzieci poznają problemy krajów Globalnego Południa, problem uchodźców, zasady Fair Trade i sprawiedliwości. Promujemy również ideę wspólnego działania na rzecz pokoju na świecie.

 
Mocne i słabe strony placówki

 • Mocną stroną Szkoły Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku są uczniowie osiągający sukcesy w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach oraz wysokie wyniki ze sprawdzianów zewnętrznych.
 • Uczniowie chętnie i licznie przystępują do wielu konkursów oraz olimpiad. Zajmują wysokie miejsca oraz nagrody i wyróżnienia. Najaktywniej pod kątem brania udziału w konkursach działa świetlica szkolna. Najwięcej uczniów bierze udział w konkursach plastycznych.
 • W szkole funkcjonuje teatr „Abrakadabra”, który osiąga wysokie miejsca w konkursach teatrów szkolnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.
 • Kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje, wdraża programy własne, prowadzi wiele zajęć dodatkowych.
 • Szkoła ma  bogatą ofertę  zajęć pozalekcyjnych skierowaną do wszystkich uczniów i wszystkie zajęcia są bezpłatne. Najbardziej popularnymi zajęciami pozalekcyjnymi są koła  przedmiotowe, języków obcych,  koła szachowe, sportowe oraz grupa teatralna „Abrakadabra” i zespół muzyczny „Gadu – gadu”.
 • Organizujemy zajęcia z uczniem z orzeczeniem o potrzebach kształcenia specjalnego rozwijające  umiejętności społeczne w tym umiejętności komunikacyjne. Istnieje jednak potrzeba kształcenia kadry pracującej z uczniem z zespołem Aspergera.
 • Bardzo ważnym czynnikiem podnoszenia jakości pracy szkoły jest wymiana wiedzy i doświadczenia z różnymi instytucjami w naszym regionie.

 

Celem strategicznym określonym w ramach Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły jest określenie obszarów wymagających poprawy oraz ustalenie i wybór priorytetów kształcenia oraz powiązanych z nimi  podejmowanych działań związanych z:

1. Podniesieniem kwalifikacji i umiejętności pracowników

2. Podniesieniem umiejętności językowych pracowników

3. Promowaniem otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności

4. Wzmocnieniem wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu

Ad 1) Podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników.

Wprowadzona reforma edukacji kładzie duży nacisk na podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez różne formy doskonalenia zawodowego, zarówno w placówkach doskonalenia ustawicznego, jak i na terenie szkoły. Jedną z form doskonalenia wewnątrzszkolnego jest uczestniczenie w pracach zespołów przedmiotowych.

 • Nasza kadra stale  podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności  poprzez Studia Podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku, kursy z zakresu zarządzania oświatą i kursy językowe.
 • Udział  pracowników szkoły w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez różne instytucje min. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ,,Znak" z Krakowa, ETAP Młodzieżowy Ośrodek Terapii Readaptacji w Białymstoku i wielu innych.
 • Nauczyciele brali udział w projekcie unijnym "USUS EST OPTIMUS MAGISTER - Praktyka najlepszym nauczycielem" oraz udział w szkoleniach i konferencjach e-Twinnig.
 • Nauczyciele zostali przeszkoleni w ramach projektu Szkoła Nowych Możliwości z zakresu  praktycznego wykorzystania TIK- tablicy interaktywnej.
   

Stałe i systematyczne dokształcanie się pracowników szkoły jest ważnym elementem pracy nauczyciela. Wypracowanie pewnych umiejętności pracowników pozwoli na nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu poprawienia jakości i poziomu kształcenia. Kompetencje społeczne, szczególnie dobra komunikacja, będą w tym wypadku kluczowe. Należy również popracować nad organizacją, planowaniem, zarządzaniem. Dzięki podniesieniu jakości, kompetencji wśród nauczycieli, cały proces dydaktyczny będzie dobrze zorganizowany i efektywny, a cel zostanie osiągnięty.

Ad 2) Podniesienie umiejętności językowych pracowników.

 • Kadra podnosi swoje umiejętności językowe poprzez indywidualne samokształcenie, udział w kursach w szkołach językowych, webinariach, kursach internetowych, aplikacjach oraz poprzez  korespondencję i chaty z native speakerami przez Internet.
 • Przyjmujemy studentów z  AIESEC w ramach projektu Wolontariatu Europejskiego (EVS) z: Turcji, Chin, Japonii, Gruzjii, Bułgarii, Włoch, Grecji, Niemiec i innych krajów. Jest to doskonała okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych w języku obcym oraz rozwoju tzw. kompetencji międzykulturowej – tolerancji i otwartości wobec innych kultur.

Istotne jest poznawanie języków obcych, aby wzbogacać metody nauczania. Dzięki znajomości języka obcego możliwe jest urozmaicenie zajęć dydaktycznych podczas pracy z uczniem zdolnym. Nawiązanie współpracy z partnerem projektu nie będzie stanowiło problemu, a bariera językowa zostanie przełamana. Wzrasta świadomość językowa nauczycieli, zwiększa się efektywność ich pracy. Jest także dobrym przykładem dla uczniów oraz innych pracowników szkoły, że uczyć należy się przez całe życie, a na naukę języka obcego nigdy nie jest za późno. W każdej chwili może nastąpić potrzeba przekwalifikowania się. Poza tym zdarza się niejednokrotnie, że do szkoły trafiają uczniowie z poza granic Polski, a komunikacja w języku obcym ułatwi pracę z takimi osobami.

Ad 3) Promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności.

 • Od wielu lat prowadzimy w szkole edukację globalną, w ramach której uczniowie spotykają się z przedstawicielami różnych kultur, religii i ras. Zaproszeni goście - podróżnicy prezentują życie w innych kulturach, różniących się od naszej. Goście z Turcji wiele uwagi poświęcili na pokazanie Turcji jako miejsca, gdzie Zachód łączy się ze Wschodem, Europa z Azją, gdzie żyją ludzie różnych wyznań i przekonań.
 • Współpracujemy z międzynarodową organizacją studencką AIESEC, Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia ELEOS, CARITASEM Polska, PAH, należymy do Klubu Szkół UNICEF, które promują idee otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności.
 • Wśród naszych absolwentów znajdują się uchodźcy, np z Ukrainy.
   

Nasza placówka mieści się w Białymstoku, mieście, które jest mozaiką wielokulturowości. Szkoła stawia na propagowanie postaw otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, aby zwiększyć świadomość uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły dotyczącą tego zagadnienia. Nawiązując kontakty z innymi krajami partnerskimi projektów międzynarodowych (m.in.; eTwinning, Erasmus+) możliwe będzie zapoznanie się z innymi modelami wychowania czy nauczania. Uczestnicy projektu i ich podopieczni będą mieli możliwość promowania tych wartości.

Ad 4) Wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu

 • W ramach edukacji globalnej oraz współpracy z organizacją AIESEC uczniowie spotykają się z wolontariuszami, którzy przybliżają dzieciom swoje kraje.
 • Bierzemy udział w programach eTwinning oraz Skype Project, dzięki którym dzieci z naszej szkoły współpracują z uczniami z Portugalii, Litwy, Irlandii, Rumunii. Turcji, Francji, Hiszpanii, Włoch, Bułgarii, Norwegii, Finlandii, Ukrainy.
 • Nauczyciele bibliotekarze brali udział  w światowym zjeździe International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) we Wrocławiu (2017 r.) oraz międzynarodowych konferencjach International Association of School Librarianship (IASL), podczas których wypracowywano wspólne standardy obowiązujące w bibliotekach szkolnych na całym świecie.

Pragniemy umocnić pozycję naszej szkoły na arenie międzynarodowej, w wymiarze europejskim. Białystok jest miastem wielokulturowym, wielowyznaniowym. Czujemy potrzebę dzielenia się wszelkimi doświadczeniami z tego zakresu, a pośrednikiem mogłaby być nasza szkoła, a w niej dzieci, które wyznają różne religie, mają różne pochodzenie. Gościmy w naszych progach też uczniów  z obcych krajów. Nawiązanie współpracy z innymi państwami mogłoby pomóc w rozszerzaniu naszej działalności na arenę międzynarodową. Wzrosłaby świadomość dotycząca tego, co się dzieje w naszej szkole.
 
Podsumowanie:

Udział w projektach międzynarodowych bez wątpienia podnosi prestiż  szkoły, placówka jest wtedy postrzegana jako aktywna, innowacyjna, zaangażowana w podnoszenie jakości kształcenia. Przez wykorzystywanie atrakcyjnych projektów, zgodnych z   potrzebami  uczniów i oczekiwaniami   rodziców oraz środowiska lokalnego,  podniesienie  kwalifikacji i kompetencji kadry, może ona aktywniej włączać młodzież w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel. 511086962 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony